Skorzystaj z dźwigni finansowej, ustal dogodne raty, wybierz opcję obsługi serwisowej, skorzystaj z pakietu ubezpieczeń. Wszystko uszyte na Twoją miarę, byś mógł udźwignąć swoje ładunki i inwestycje.

Twoja wygrana siódemka:

1. Leasing

Skorzystaj z oferty leasingu operacyjnego z niską wpłatą własną, jeśli chcesz mieć wyższe koszty w okresie leasingu, lub dokonaj wysokiej wpłaty, gdy już na samym początku chcesz skonsumować większość inwestycji, ciesz się wózkiem Yale.

2. Wynajem

Korzystaj z wózka i jednej z kilku opcji opieki serwisowej, bez konieczności wpłaty jakiekolwiek kwoty początkowej, czy odkupu wózka po umówionym okresie. Określ swoje wymagania, co do obciążeń miesięcznych w różnych konfiguracjach – zwłaszcza, jeśli prowadzisz biznes sezonowy.

3. Wynajem z opcją odkupu

Klasyczny wynajem z obsługą serwisową, wzbogacony o możliwość odkupu wózka w każdym momencie trwania umowy, a także po jej zakończeniu. Ustal wartość wykupu wózka po każdym miesiącu, by precyzyjnie planować swoje wydatki inwestycyjne.

4. Opieka serwisowa

Urządzenie bez odpowiedniego wsparcia serwisowego jest jak niebo bez słońca – da się przeżyć, ale jak długo? Emtor jest gwarantem najlepszej obsługi serwisowej nieprzerwalnie od 30 lat. Opieką możesz objąć wszystkie swoje wózki Yale, a jeśli w Twojej flocie znajdują się urządzenia innych producentów, Emtor przejmie nadzór nad nimi również.


Masz do wyboru następujące opcje Opieki Serwisowej Emtor:

  • Przeglądy – zryczałtowana płatność za przeglądy techniczne, wraz z uwzględnieniem kosztów corocznego odbioru wózków przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli czujesz, że ryzyko wystąpienia awarii jest niewielkie, widzisz, że przebiegi wózka nie są duże, płać niską miesięczną kwotę za podstawową opiekę i konserwację, a dodatkowe czynności, jak np. naprawy – jeśli wystąpią awarie – zapłać oddzielnie.
  • Full Service – pełna opieka serwisowa obejmująca przeglądy techniczne, zgodne z wymogami producenta, konserwację, dozór UDT i wszelkie naprawy uszkodzonych urządzeń, powstałe w wyniku awarii. Usługa nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wymiany ogumienia, baterii, wideł, łańcuchów (szczegółowy zakres w Oddziałach i Centrali Emtor).
  • Full Service All-Inclusive – jeśli chcesz dobrać optymalną ilość przeglądów, wymian baterii, ogumienia i wideł, chcesz mieć jedną, stałą opłatę za wszystkie elementy urządzenia, podlegające zużyciu i wymianie, a Twoje wózki są mocno eksploatowane, ta opcja jest dla Ciebie. Dobierz odpowiedni pakiet ubezpieczenia, skorzystaj z nadzoru nad flotą, a następnie usiądź wygodnie w fotelu, nie martwiąc się o dodatkowe koszty.

5. Zarządzenie flotą

Nadzór i kontrola, rejestracja zdarzeń i podgląd operacji, wózków i pracy operatorów z dostępem on-line. Śledź planer przeglądów, decyduj o optymalnej wielkości floty w trakcie trwania kontraktu, przemieszczaj wózki między oddziałami, by flota była równomiernie wykorzystywana.

6. Ubezpieczenia

  • OC – Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła nim szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie OC daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane od ubezpieczyciela, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody.
  • ALL Risk – Charakteryzuje się pokryciem wszystkich ryzyk ( bez ryzyk wyraźnie wyłączonych z OWU). Zdarzenie musi mieć charakter nagły i niespodziewany. Ubezpieczeniem objęte są wszelkiego rodzaju szkody poniesione z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności spowodowane w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, naporu śniegu lub lodu, osuwania i zapadania się ziemi, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, następstw szkód wodociągowych, innych nieprzewidzianych przyczyn, które nie zostały wyłączone z zakresu odpowiedzialności. szkody w związku z błędem użytkownika są wyłączone w ALL Risku. Jest tam wyłączenie w przypadku szkód wyrządzonych przez pojazdy będące w posiadaniu lub użytkowanych przez Ubezpieczającego.
  • CPM- Ubezpieczyciel odpowiada za powstałe w okresie ubezpieczenia wszystkie nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody w ubezpieczonych maszynach, o ile szkody te nie powstaną z jakiejkolwiek przyczyny wyraźnie wyłączonej z zakresu ubezpieczenia w dalszej części OWU oraz postanowieniach dodatkowych. Do szkód, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność należą przykładowo szkody spowodowane przez: błędy w obsłudze maszyn powodujące np. kolizje z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie do wykopu oraz przewrócenie się maszyny, powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru (np. huragan), bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się ziemi oraz lawinę, kradzież z włamaniem, rabunek, zniszczenie przez osoby trzecie, ogień, eksplozję, upadek statku powietrznego, zalanie przez wydostanie się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji wody lub innych płynów.
  • AC  - W zakresie pełnym, ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia powstałe w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia (w tym również kradzieży, rabunku oraz wandalizmu, z zastrzeżeniem zapisów szczególnych umowy) wchodzące w zakres umowy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami OWU

7. Dofinansowanie

Fundusze unijne, dofinansowanie z ZUS, specjalne oferty leasingu z odliczeniami na PFRON, itd. – sprawdź w najbliższym Oddziale lub Centrali Emtor.